image banner
Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 01/02/2023 về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng tham gia triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 131

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc huyện

- Căn cứ Kế hoạch này, tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng hàng năm để làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở Khung chương trình và Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được Ủy ban Dân tộc ban hành, các chuyên đề đặc thù địa phương, lựa chọn chuyên đề phù hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp tại địa phương và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh.

- Định kỳ và đột xuất, tham mưu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng về Ban Dân tộc tỉnh theo quy định.

2. Các phòng ban, đơn vị, đơn vị được giao chủ trì dự án thành phần

- Phối hợp xây dựng, ban hành tài liệu các chuyên đề đặc thù của từng địa 4 phương phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Phối hợp cử cán bộ, công chức tham gia báo cáo viên tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng tham gia triển khai Chương trình cơ sở.

3. Ủy ban nhân dân các xã

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng hàng năm của UBND huyện, phối hợp với Phòng Dân tộc và các phòng ban, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng trên địa bàn xã.

- Lập danh sách đối tượng tham dự theo quy định, thông báo và mời tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng khi tổ chức mở lớp tại xã.

- Phối hợp với Phòng Dân tộc kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện việc mở lớp tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng tổ chức trên địa bàn xã.

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 25° - 26° icon
image advertisement
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1