image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tuy Đức là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hin chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh; Việc làm; Giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Trẻ em; Bình đẳng giới; Phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Giảm nghèo góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

LÃNH ĐẠO

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC MINH

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0984.747.116

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Trưởng phòng căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình; có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN THỊ GẤM

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0985.273.479

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng; giúp Trưởng phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nội bộ Phòng theo nhiệm vụ được phân công.

 

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: PHAN VĂN HÀO

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0966.133.667

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng; giúp Trưởng phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nội bộ Phòng theo nhiệm vụ được phân công.

 

CHUYÊN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Thái Thị Huyền

Chuyên viên

0847.58.77.88

02

Mai Thị Tâm

Chuyên viên

0941.48.77.88

03

Lê Văn Hải

Chuyên viên

0975.58.07.07

04

Trần Viết Ngọc

Chuyên viên

0974.273.876

05

Huỳnh Thị Ngọc Dung

Chuyên viên

0966.79.46.46


Đắk Nông 25° - 27° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1