image banner
Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện Tuy Đức

Chức năng, nhiệm vụ:

Ngày 21/4/2020 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện Tuy Đức; cụ thể như sau:

1. Vị trí

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Tuy Đức (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Tuy Đức theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng và nhiệm vụ của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

2. Chức năng: Trung tâm có chức năng năng phục vụ nhiệm vụ phát triển truyền thanh, văn hóa, thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định;

- Thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Thực hiện các Liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, triển lãm nghệ thuật chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động thư viện cấp huyện, triển khai xây dựng các tủ sách, phòng đọc, tài liệu phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của các đối tượng bạn đọc ở địa phương;

- Thực hiện các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động khác đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm cộng tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao ở cơ sở;

- Tham mưu cho UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn huyện;

- Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện

Số điện thoại: 0869.678.379

2. Họ và tên: Tạ Huệ Liên

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện

Số điện thoại: 0974.616.667

3. Họ và tên: Vũ Thị Cúc

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện

Số điện thoại: 0982.428.789

 

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Sao Mai

Tổ trưởng tổ phóng viên

0971.473.848

02

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Phóng viên

0977.440.366

03

Hoàng Văn Hưng

Phóng viên

0935.937.669

04

Nguyễn Thị Vân Anh

Biên tập viên

0979.586.775

05

Nguyễn Công Hoạt

Kỹ thuật viên

0989.365.838

06

Trương Thế Minh

Phụ trách thể thao

0982.014.407

07

Huỳnh Tấn Huynh

Phụ trách cổ động trực quan

0979.406.705

08

Đào Khả Cường

Phụ trách cổ động trực quan

0969.690.786

09

Nguyễn Văn Hạp

Đội thông tin lưu động

0986.930.684

10

Nguyễn Văn Kim

Đội thông tin lưu động

0979.405.445

11

Đồng Hữu Tuấn

Phụ trách thư viện

0387.147.148

12

Lê Văn Phúc

Phụ trách Văn hóa cơ sở

0985.149.677

13

Hoàng Thị Thịnh

Kế toán

0978.448.985

14

Đinh Ngọc Ái

Lái xe

0985.427.246

15

Phạm Đình Hương

Bảo vệ

0377.646.566

 

 

 

 

Đắk Nông 23° - 26° icon
Đăng nhập