image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động của HĐND, UBND và tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế.

Tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND huyện về: Hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Tham mưu cho UBND huyện về công tác ngoại vụ, biên giới.

LÃNH ĐẠO

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: HỒ VĂN LỢI

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0914533379

Giới thiệu thêm: Chánh Văn phòng Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND-UBND huyện và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Chánh văn phòng căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình; có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

 

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: PHAN THỊ KHƯƠNG

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0935105686

Giới thiệu thêm: Phó Chánh văn phòng giúp Chánh văn phòng tham mưu cho Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh văn phòng được Chánh văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng; giúp Chánh văn phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nội bộ Văn phòng theo nhiệm vụ được phân công.

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN CHIẾN

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0312054848

Giới thiệu thêm: Phó Chánh văn phòng giúp Chánh văn phòng tham mưu cho Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh văn phòng được Chánh văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng; giúp Chánh văn phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nội bộ Văn phòng theo nhiệm vụ được phân công.

 

CHUYÊN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Thị Bông

Văn thư

0905.30.47.68

02

Mạnh Thị Thanh Tâm

Kế toán

0905.64.64.45

03

Lê Đức Cường

Chuyên viên

0903.56.19.66

04

Trần Văn Hoàng

Chuyên viên

0914.61.07.79

05

Đặng Thị Hóa

Chuyên viên

0974.56.86.96

06

Phạm Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

0393.48.41.23

07

Dương Minh Tuấn

Chuyên viên

0973.95.74.72

08

Nguyễn Ngọc Tuấn

Lái xe

0976.17.39.79

09

Trương Phước Nguyên

Lái xe

0944.47.55.77

10

Nguyễn Linh Giang

Tạp vụ

0364.13.31.76

11

Nguyễn Xuân Hùng

Bảo vệ

0332.43.27.29


Đắk Nông 25° - 27° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1